Przyjaciel Sukcesu

Projekty

Fundusze europejskie są szansą zarówno dla firm jak i dla osób fizycznych. Środki te dają szansę przedsiębiorcom na rozwój ich działalności, zwiększenie udziału w rynku i rozwój innowacyjności. Dzięki wsparciu unijnemu osoby fizyczne mogą uczestniczyć w różnorakich projektach, w których zdobędą lub podniosą swoje kwalifikacje. Otrzymują również szansę na realizacje swoich marzeń.

W nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, przewidziano ponad 3,9 mld złotych na działania skierowane na wsparcie osób fizycznych. Szczególnymi grupami osób, które zostaną odjęte wsparciem są osoby młode w wieku od 15 do 29 lat oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Działalność Grupy Cisnet.pl skupiona jest na pozyskiwaniu funduszy europejskich (dofinansowania, dotacje unijne) oraz doradztwie w zakresie realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.  Pozyskanie środków na realizacje projektów to nie wszystko. Bardzo istotne jest aby projekty i otrzymane środki były prawidłowo rozliczone.

W naszej pracy zajmujemy się głównie:

  • tworzeniem wniosków o dofinansowanie projektu wraz z biznesplanem i studium wykonalności,
  • opracowaniem wniosków aplikacyjnych,
  • kompleksowym prowadzeniem projektów które już otrzymały dotacje ze środków UE,
  • opracowaniem planów rozwoju eksportu.
  • opracowywaniem wniosków o płatność i rozliczaniem projektów

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, a nasze usługi realizowane są na terenie całej Polski. Pomożemy Państwu wybrać odpowiednie źródło finansowania ze środków unii europejskiej oraz w pełni  wykorzystać zdobyte fundusze europejskie.

Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele projektów własnych współfinansowane m.in. w ramach programu, PO Kapitał Ludzki (działania 6.1, 6.2 i 8.1). Sprawdziliśmy "na sobie" obowiązujące procedury i wymagania. Podczas przygotowywania dokumentacji i pomocy w realizacji projektów dla Naszych Klientów bazujemy na własnych doświadczeniach i stosujemy wypracowane podczas realizacji własnych projektów procedury i wzory dokumentów.

Masz pomysł, nie wiesz jak go sfinansować?
Skorzystaj z pomocy naszych doradców.
Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami

"Partnerstwo na rzecz osób młodych woj. małopolskiego”

13 listopada 2014r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Cisnet.pl uczestniczył w spotkaniu inicjującym "Partnerstwo na rzecz osób młodych”. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie WUP, gdyż jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy lepiej, bardziej kompleksowo wspierać osoby młode (w wieku 15-29 lat) w trakcie ich wchodzenia na rynek pracy. Na spotkaniu zostały przedstawione Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy oraz założenia Gwarancji dla Młodzieży. W ramach pracy warsztatowej wraz z innymi partnerami, określiliśmy misję i cele główne Partnerstwa oraz wskazaliśmy korzyści i zobowiązania jakie z niego wynikają.

Już wkrótce weźmiemy udział w kolejnym spotkaniu Partnerstwa, które poświęcone będzie pogłębionej diagnozie sytuacji osób młodych na małopolskim rynku pracy.

Gwarancje dla młodzieży

To program, którego ideą jest zapewnienie młodym ludziom dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Program realizowany będzie w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój z udziałem środków z Funduszy Pracy.

Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy

Głównym założeniem tego programu jest wspieranie rozwoju rożnych grup Małopolan. Szczególnym wsparciem objęci zostaną najmłodsi mieszkańcy, aby mogli rozwijać swoje talenty. Wiele działań skierowanych zostanie na promowanie edukacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, promowanie idei kształcenia się przez całe życie.

O działaniach "Partnerstwa na rzecz osób młodych" z województwa małopolskiego będziemy informować na naszych stronach oraz na profilu Cisnet.pl na facebooku

Nasze dotychczasowe projekty

Centrum Promocji Przedsiębiorczości

Wartość projektu: 983 200,00 zł.
Okres realizacji projektu: IX.2008 - VIII.2010

Cel główny projektu: Rozbudzenie przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców Dolnego Śląska i wsparcie w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.
Rezultaty: Kampania promocyjna, w tym 300 spotów radiowych, 250 telewizyjnych, 230 ogłoszeń prasowych. Przeprowadzono 60 spotkań informacyjnych w szkołach średnich, 40 spotkań na uczelniach wyższych, oraz 20 spotkań otwartych. Udzielono 1249 porad Doradców biznesowych.

Pracodawca przyjazny pracownikom po 45 roku życia

Wartość projektu: 705 700,00 zł.
Okres realizacji: XII.2009 – XII.2010.

Cel główny projektu: Zmiana nastawienia dolnośląskich pracodawców do osób/pracowników po 45 roku życia.
Rezultaty: Osiągnięto 100% zakładanych rezultatów. W ramch projektu przeprowadzono kampanie promocyjną, w tym 420 spotów radiowych, 350 telewizyjnych, 280 ogłoszeń prasowych, 4 konferencje. Opracowano informator "Twój pracownik ma 45 lat". Zorganizowano konkurs "Pracodawca przyzjany pracownikom po 45 roku życia", w którym przyznano 5 nagród głównych.

Centrum Promocji Przedsiębiorczości II

Wartość projektu: 2 549 410,00 zł.
Okres realizacji projektu: X.2010-XII.2012

Cel główny projektu: Wsparcie 40 kobiet z obszaru Dolnego Śląska w założeniu działalności gospodarczej poprzez udzielenie dotacji oraz wsparcia doradczego i pomostowego w pierwszym roku działalności ich firm.
Rezultaty: Powstało 40 firm prowadzonych przez kobiety z Dolnego Śląska. Udzielono dotacji inwestycyjnejw wyskokośći 28 tys. zł oraz wsparcia pomostowego.

Zdobywam nowe kwalifikacje

Wartość projektu: 793 370,00 zł.
Okres realizacji projektu: IX.2010 - XII.2011

Cel główny projektu: Podniesienie kwalifikacji 80 osób pracujących w instytucjach publicznych
Rezultaty: Przeprowadzono łącznie 4590 godzin szkoleniowcyh, w których wzięło udział 80 osób.Młodzi zdolni

Wartość projektu: 4 161 700,00 zł.
Okres realizacji projektu: I.2011- IV.2013.

Cel główny projektu: Wsparcie 60 osób do 25 roku życia z obszaru województwa małopolskiego, w założeniu działalności gospodarczej poprzez udzielenie dotacji oraz wsparcia doradczego i pomostowego w pierwszym roku działalności ich firm.
Rezultaty: Powstało 60 firm prowadzonych przez osoby do 25 roku życia z małopolski. Udzielono dotacji inwestycyjnej w wysokośći 40tys. zł oraz wsparcia pomostowego.

Żyj aktywnie załóż firmę

Wartość projektu: 1 914 878,00 zł.
Okres realizacji projektu: V.2012- VII.2014.

Cel główny projektu: Wsparcie 30 niepełnosprawnych osób z obszaru województwa małopolskiego, w założeniu działalności gospodarczej poprzez udzielenie dotacji oraz wsparcia doradczego i pomostowego w pierwszym roku działalności ich firm.
Rezultaty: Powstało 30 firm prowadzonych przez osoby niepełnosprawne z małopolski. Udzielono dotacji inwestycyjnej w wysokośći 25tys. zł oraz wsparcia pomostowego.

Młodzi na start

Wartość projektu: 2 495 633,00 zł.
Okres realizacji projektu: VIII.2013- II.2015.

Cel główny projektu: Wsparcie 50 osób do 25 roku życia z obszaru województwa małopolskiego, w założeniu działalności gospodarczej poprzez udzielenie dotacji oraz wsparcia doradczego i pomostowego w pierwszym roku działalności ich firm.
Rezultaty: Powstało 50 firm prowadzonych przez osoby do 25 roku życia z małopolski. Udzielono dotacji inwestycyjnej w wysokośći 25tys. zł oraz wsparcia pomostowego.