Przyjaciel Sukcesu

Indywidualny Plan Działania dla Doradców Zawodowych

Czas trwania: 8 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
590 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

Indywidualny Plan Działania (IPD) jest to pomoc świadczona klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego lub zaplanowana aktywność w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia. Indywidualny Plan Działania jest to wspólna praca doradcy zawodowego i klienta, udokumentowana w formie pisemnej. W dokumencie tym powinny być zawarte cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji. Osobami uprawnionymi do tworzenia i przeprowadzania IPD są doradcy zawodowi, którzy są przygotowani do rozwiązywania problemu klienta poprzez identyfikację jego problemów i trudności zawodowych, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, a także ocenę doradczą i wspieranie w zakresie podejmowania przez niego konkretnych, realistycznych działań. Celem głównym szkolenia jest rozwijanie umiejętności w pracy doradcy zawodowego dla efektywnej pracy z klientami z wykorzystaniem IPD.

Program szkolenia

 1. IPD – Zasady i cele konstruowania Indywidualnych Planów Działania
 2. Etapy pracy w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania
 3. Motywacja klienta do zmiany – jak pracować nad motywacją klienta do zmiany
 4. Diagnoza zasobów. Narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym do badania i autodiagnozy zasobów
 5. Definiowanie celu a motywacja. Techniki definiowania dobrych celów w doradztwie zawodowym, uszczegóławianie celów. Dopasowanie celów
 6. Planowanie działań;– przykładowe ćwiczenia, harmonogram działań
 7. Zarządzanie działaniami. Skuteczność na rynku pracy. Monitoring działań procesu doradczego

Szkolenie prowadzi:

 Psycholog, trener kadry i szkoleniowiec, doradca zawodowy  Trener rozwoju osobistego i zawodowego - od 15 lat prowadzi treningi i indywidualne sesje rozwojowe  Współpracuje między innymi z takimi firmami i organizacjami jak: L Grant HR Consulting, WYG International, Krakowskim Centrum Dialogu Społecznego, RANDSTAD, uczelniami i instytucjami publicznymi, firmami branży reklamowej Kieruje się cytatem: "I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś" Milton Erickson. W Cisnet.pl realizuje szkolenia interpersonalne.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Indywidualny Plan Działania dla Doradców Zawodowych

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.