Przyjaciel Sukcesu

PRAKTYCZNE WARSZTATY TWORZENIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.3 RPO

Czas trwania: 6 h

Ilość osób: 15

Koszt szkolenia:
490 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - do ustalenia

Opis szkolenia

 1. SZKOLENIE OTWARTE REALIZOWANE RÓWNIEŻ:
  • WROCŁAW 13 LUTY 2016
 2. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
  • Bezzwrotne dotacje obejmujące: - doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
  • wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.
 3. SZKOLENIE KIEROWANE DO:
  • a)fundacji,
  • b)organizacji pracodawców,
  • c)osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • d)przedsiębiorców,
  • e)jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • f)jednostek organizacyjnych jst,
  • g)samorządów gospodarczych i zawodowych,
  • h)stowarzyszeń i organizacji społecznych,
  • i)szkół lub placówek oświatowych,
  • j)uczelni wyższych,
  • k)wspólnot samorządowych.

Program szkolenia

 1. Praca metodą projektową.
 2. Założenia projektu a wniosek o dofinansowanie.
 3. Poprawna konstrukcja problemu.
 4. Cele projektu.
 5. Harmonogram projektu.
 6. Budżet.
 7. Rezultaty i ewaluacja w projekcie.
 8. Ocena formalna i merytoryczna opracowanego wniosku.
 9. Błędy we wniosku.

Szkolenie prowadzi:

Trener posiadający 9 letnie doświadczenie w obszarze funduszy unijnych. Jako pracownik WUP i ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego posiada doskonałą znajomość zasad i procedur aplikowania o środki unijne, wytycznych i przepisów dot. realizacji projektów w obecnej perspektywie finansowej. Pełni funkcję eksperta dla RPO Województwa Podkarpackiego w zakresie rynku pracy i samozatrudnienia, a także dla RPO Województwa Lubelskiego w zakresie aktywizacji zawodowej oraz adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw. Umiejętności zdobyte podczas przygotowania projektów oraz oceny blisko 300 projektów EFS o różnym stopniu skomplikowania (projekty innowacyjne, z zakresu kwalifikacji pracowników firm, transferu wiedzy, rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej) zapewniają kompleksową wiedzę z zakresu myślenia projektowego, przygotowania i realizacji projektów.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
PRAKTYCZNE WARSZTATY TWORZENIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.3 RPO

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.