Ważne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych składanych przez spółki do KRS

 

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną ważne zmiany przepisów dotyczące spółek i organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w KRS. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zasadniczo wejdzie w życie z dniem 15 marca 2018 r.

Tym samym od 15 marca 2018r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące w szczególności nowych zasad składania dokumentów finansowych (sprawozdanie finansowe z bilansem i rachunkiem zysków i strat) do KRS. Ich złożenie będzie następować wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym z chwilą złożenia dokumentów finansowych do KRS dla danej firmy, będzie tworzone repozytorium dokumentów finansowych.

UWAGA: Od 15 marca 2018r. nie będzie już można przekazać sprawozdania finansowego do sądu na papierze. Dotyczy to sprawozdań za 2017r., z tym, że jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w okresie przejściowym od 15 marca 2018r. do 30 września 2018r. będzie je można przesłać w formie skanu.

Sposób przygotowania sprawozdania finansowego do wysłania skanem:

  • sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie – na papierze,
  • podpisać dokumenty zgodnie ze sposobem reprezentacji spółki/fundacji,
  • zeskanować dokumenty, tworząc ich elektroniczną kopię (skan w formacie PDF),
  • podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej (przy użyciu e-podpisu lub ePUAP),
  • wysłać elektronicznie do repozytorium dokumentów finansowych.

Przesyłane do KRS skany dokumentów finansowych muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Sprawozdania za 2017 r. trzeba będzie przesyłać do KRS elektronicznie, ale zasady ich tworzenia na razie się nie zmieniają. Zmiana sposobu tworzenia sprawozdania finansowego w strukturze pliku JPK nastąpi dopiero pod koniec roku, tj. od 1 października 2018r. Od tego dnia wejdzie w życie obowiązek:
sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP

Sprawozdania finansowe po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych będą przekazywane drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

W związku z powyższym zalecamy wszystkim osobom reprezentującym spółki (Prezes zarządu, Członkowie zarządu, Prokurenci – w zależności od sposobu reprezentacji określonego w umowie spółki) nabycie podpisu elektronicznego lub uruchomienie profilu zaufanego ePUAP.

Podpis elektroniczny mogą Państwo zakupić za pośrednictwem naszego biura. Szczegóły i koszty publikujemy na naszej stronie, w zakładce Podpis Elektroniczny

Aby założyć profil zaufany należy:
1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta lub gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub w przypadku przebywania za granicą polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Założenie i korzystanie z ePUAP-u jest bezpłatne.

Poza powyższymi zmianami dotyczącymi sprawozdań finansowych, od 15 marca 2018 r. pełne dane z KRS mają być dostępne on-line dla każdego.

Od 20 marca 2020 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będzie można składać tylko on-line.

W przypadku pytań dotyczących nowego sposobu składania sprawozdań finansowych pozostajemy do dyspozycji.

Podziel się: