Nasze biuro rachunkowe stawia sobie za cel bezpieczeństwo, profesjonalizm, rzetelność oraz terminowość prowadzonej księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy a naszą obsługę dostosowujemy do jego potrzeb. Sprawami naszych klientów zajmuje się wykwalifikowany, profesjonalny i przyjazny zespół księgowych i kadrowych, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki naszej pasji do księgowości jesteśmy w stanie zagwarantować współpracę opartą na zaufaniu, bezpieczeństwie i pełnej rzetelności.

 

Szczegóły naszych usług

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości prowdzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) stosuje się do podmiotów mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski, do których należą:
 • spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 • jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro
Prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg handlowych) obejmuje:
 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych, oraz
 • ewidencji środków trwałych
 • ewidencji wyposażenia
 • ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych - wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie i dekretowanie dokumentów źródłowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • obliczanie podatku dochodowego CIT
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do urzędów
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Podmioty objęte obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są stosować zasady określone w ustawie o rachunkowości. Obowiązkowe jest posiadanie Polityki rachunkowości wraz z planem kont oraz Dokumentacje cen transferwych.
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest niezbędna do rozliczenia podatku. Wykazuje się w niej zdarzenia gospodarcze mające wpływ na jego wysokość (przychody i koszty).

Zgodnie z ustawą o PIT, podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić:
 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro.
Ale to nie wszyscy, którzy powinni zainteresować się tą księgą. W grupie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia KPiR znajdują się również osoby:
 • wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów
 • prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg
 • duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego
Zakres usług w ramach stałej współpracy obejmuje:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych - wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS właściciela
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT właściciela
Prowadzenie księgi przychodów i rochodów wiąże się z koniecznością gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych oraz opisywania ich. Niezbędne jest również dokumentowanie niemal wszystkich wydatków fakturą, w przeciwnym wypadku nie zostanie on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj.: spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 000 000 euro.
Zewnętrzna obsługa kadr jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od obowiązku tworzenia lub rozbudowywania działu kadrowego. Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów. Outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowej.

W ramach obsługi kadrowej zapewniamy:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z czasem pracy (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
Zewnętrzna obsługa płac jest rozwiązaniem, które zapewni, że częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS nie beda wymagać nieustannego śledzenia przepisów oraz ustawicznego uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia. Zdarza się, że obsługa płac sprowadza się do wyszukiwania zmian i dostosowywania się do nich ( w szczególności zmiany w ZUS, zasiłkach itd ). Duże znaczenie ma również prawidłowość naliczania płac w wieloskładnikowych systemach wynagrodzeń opartych na wewnętrznych regulaminach płac.

W ramach obsługi płacowej otrzymasz:

 • przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez Klienta,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

Zapewnimy również:

 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • sporządzanie i składanie deklaracji PFRON.
Zlecenie nam prowadzenia rozliczeń z pracownikami i ZUS-em, uwolni Was od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone koszty na utrzymanie własnego działu kadr i płac oraz zwiększy poufność danych płacowych. Payroll (zewnętrzna obsługa kadr i płac) jest nowoczesnym rozwiązaniem, które może być zastosowane w każdej firmie.

 

Pracujemy stacjonarnie oraz online na dokumentach oryginalnych i skanach.

Nasze biuro prowadzi księgi i ewidencje z wykorzystaniem nowoczesnych programów finansowo-księgowych, systematycznie aktualizowanych i unowocześnianych. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych elektronicznych oraz dokumentów, poprzez stworzony w biurze system archiwizacji danych elektronicznych.

Logo Comarch

Naszym klientom udostępniamy moduł, w którym uzyskacie dostęp do swoich dokumentów w formie elektronicznej, a także będziecie mogli wystawiać faktury oraz prowadzić gospodarkę magazynową.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za poprawność wypełnienia dokumentów, dlatego oddając sprawy księgowe i kadrowe w nasze ręce, możecie być spokojni i pewni, że powierzone nam zadania będą wykonane z należytą starannością.

Wszyscy wspólnicy, pracownicy i współpracownicy naszego biura są zobowiązani do stosowania zasad i procedur przyjętego przez nasza spółkę systemu kontroli jakości.